Trưởng phòng Kinh doanh Việt Nam - Vietnam Sales Manager

Salary: Negotiable

Location: Bamboo Airways Tower - 265 Cầu Giấy, Hà Nội

Department: Untitled

Deadline: 15/05 — 05/06/2023

Job Description

I. Vai trò và trách nhiệm

 • Xây dựng cơ cấu tổ chức, điều hành, quản lý bộ máy nhân sự thuộc phòng Kinh doanh Việt Nam.
 • Định hướng công tác bán tại thị trường Việt Nam. Tổ chức thực hiện chức năng nhiệm vụ của phòng Kinh doanh Việt Nam.
 • Xây dựng kế hoạch công việc, triển khai bộ máy nhân sự thực hiện. Kiểm soát tiến độ và chất lượng công việc.
 • Tham gia vào công tác xây dựng định hướng, chính sách phát triển thị trường Việt Nam dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Ban KD/ Khối TM.
 • Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ của công ty.

II. Mô tả công việc

 • Tổ chức vận hành, quản lý bộ máy nhân sự 2 tổ chức năng thuộc phòng Kinh doanh Việt Nam: Tổ chính sách - Điều hành bán, Tổ chăm sóc CA.
 • Điều hành, quản lý tiến độ, chất lượng công việc thuộc chức năng nhiệm vụ của Phòng. Báo cáo công việc thực hiện - kế hoạch công việc định kỳ hàng tuần/tháng lên Ban kinh doanh.
 • Phân bổ, theo dõi và đốc thúc công tác thực hiện KPI về doanh số kênh bán đại lý, khách hàng CA của các VP chi nhánh.
 • Tham mưu lãnh đạo Ban/Khối xây dựng chiến lược phát triển tại thị trường Việt Nam.
 • Tham gia xây dựng các chính sách thương mại phục vụ cho công thác thúc đẩy thị trường, thường xuyên rà soát và cập nhật hiệu quả của chính sách để điều chỉnh cho thích hợp.
 • Định kỳ đánh giá chất lượng công việc của phòng, chất lượng, tiến độ thực hiện công việc của các nhân sự thuộc phòng. Điều chỉnh, phân công công việc phù hợp để nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc của từng nhân sự thuộc phòng.
 • Thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ nhân sự. 

III. Yêu cầu năng lực

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kinh tế, Hàng không, Ngoại ngữ, Ngoại giao,...;
 • Tiếng Anh tốt, tương đương TOEIC 650;
 • Ưu tiên ứng viên Nam, từ 28-35 tuổi;
 • Ưu tiên ứng viên có trên 03 năm kinh nghiệm Quản lý lĩnh vực Hàng không, có các chứng chỉ nghiệp vụ về Hàng không là một lợi thế;
 • Kỹ năng quản lý, tổ chức, thuyết trình, phân tích và xử lý vấn đề.

IV. Chế độ đãi ngộ

 • Hưởng mức lương cạnh tranh với chế độ bảo hiểm đầy đủ;
 • Làm việc trong môi trường năng động, quốc tế;
 • Nhiều cơ hội đào tạo và phát triển nghề nghiệp;
 • Hưởng vé bay miễn phí và ưu đãi cho cả gia đình.

 

English below

 

I. Roles and responsibilities

 • Build the organizational structure, operate and manage the personnel apparatus of the Vietnam Sales Department;
 • Orient sales in Vietnam market. Organize the implementation of functions and tasks of the Vietnam Sales Department;
 • Develop work plans, and deploy personnel apparatus. Control the progress and quality of work;
 • Participate in the development of orientations and policies for Vietnam‘s market development under the direction of the leaders of the Sales Division/Commercial Unit;
 • Implement the company‘s periodical reporting regime.

II. Job Description

 • Organize, operate and manage the human resource apparatus of 2 functional organizations under the Vietnam Sales Department: Policy - Sales Management Team, CA Care Team.
 • Administer and manage the progress and quality of work within the Department‘s functions and duties. Report the work done - weekly/monthly work plan to the Sales Department.
 • Allocate, monitor, and urge the implementation of KPIs on sales of agent sales channels, CA customers of branch offices.
 • Advise the leaders of the Department / Division to develop strategies in the Vietnamese market.
 • Participate in the development of trade policies for the purpose of promoting the market, regularly review and update the effectiveness of the policy to make appropriate adjustments.
 • Periodically evaluate the quality of the department‘s work, and the quality and progress of the personnel in the department. Adjust and assign appropriate work to improve the quality and efficiency of each employee.
 • Regularly train and improve the knowledge of staff.

III. Requirements

 • University graduate or higher majoring in Economics, Aviation, Foreign Languages, Diplomacy,...;
 • Good English, equivalent to TOEIC 650;
 • Priority is given to male candidates, from 28-35 years old;
 • Priority is given to candidates with more than 03 years of experience in Aviation Management, having professional certificates in Aviation is an advantage;
 • Have management, organization, presentation, analytical and problem-solving skills.

IV. Employment Benefits

 • Enjoy a competitive salary with a full insurance scheme;
 • Work in an airline with a dynamic and friendly international environment;
 • Have learning and career development opportunities;
 • Enjoy traveling by dozens of free-of-charge air tickets and holidays for yourself and your family.

Application form

Full Name *
Email Address *
Phone Number *
Địa chỉ hiện tại (Current Address)  *
Salary expectation  *
Your Resume *
To attach your Resume, click here to upload from your Computer.
Security code *

Submit