Lập trình viên PHP

Salary: Negotiable

Location: Bamboo Airways Tower - 265 Cầu Giấy, Hà Nội

Department: Information Technology Division

Deadline: 03/08 — 02/09/2022

Job Description

I. Mô tả công việc

 • Lập trình phần mềm, tham gia xây dựng giải pháp, thiết kế kiến trúc phần mềm cho các hệ thống: Thương Mại, Kế Toán, Vận hành – Khai thác bay,...;
 • Tham gia phân tích yêu cầu cùng các chuyên viên phân tích nghiệp vụ;
 • Thực hiện bảo trì, cập nhật, sửa lỗi, nghiên cứu các công nghệ mới;
 • Soạn thảo tài liệu thiết kế kiến trúc phần mềm, tài liệu hướng dẫn sử dụng và các tài liệu kỹ thuật liên quan đến phần mềm;
 • Thực hiện các công việc liên quan khác theo sự phân công của người quản lý.

II. Yêu cầu năng lực

 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin hoặc đã hoàn thành chương trình đào tạo chính thức về Công nghệ thông tin;
 • Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm lập trình phần mềm với ngôn ngữ lập trình PHP;
 • Có kinh nghiệm sử dụng các framework: Laravel hoặc Codeigniter;
 • Có kinh nghiệm làm việc với cơ sở dữ liệu SQL và NoSQL: MySQL hoặc MongoDB hoặc PostgreSQL, Redis;
 • Có kinh nghiệm kết nối với các hệ thống khác qua API: SOAP, RestFul;
 • Sử dụng thành thạo phần mềm quản lý source code: GIT, SVN;
 • Có thể đọc hiểu tài liệu Tiếng Anh chuyên ngành.

III. Chế độ đãi ngộ

 • Hưởng mức lương cạnh tranh với chế độ bảo hiểm đầy đủ.
 • Làm việc trong môi trường năng động, Quốc tế.
 • Nhiều cơ hội đào tạo và phát triển nghề nghiệp.
 • Hưởng vé bay miễn phí và ưu đãi cho cả gia đình.

 

English below

 

I. Job Description

 • Program software, participate in solution building, designing software architecture for systems: Commerce, Accounting, Operation - Flight exploitation,...;
 • Participate in requirements analysis with business analysts;
 • Perform maintenance, update, fix bugs, and research new technologies;
 • Draft software architecture design documents, user manuals, and software-related technical documents;
 • Perform other related tasks as assigned by the superiors.

II. Requirements

 • University graduate majoring in Information Technology or completed an official training program in Information Technology;
 • At least 01 year of experience in PHP software programming language;
 • Experience in using frameworks: Laravel or Codeigniter;
 • Experience working with SQL and NoSQL databases: MySQL or MongoDB or PostgreSQL, Redis;
 • Experience connecting with other systems via API: SOAP, RestFul;
 • Proficient in using source code management software: GIT, SVN;
 • Able to read and understand professional English documents.

III. Employment Benefits

 • Enjoy a competitive salary with a full insurance scheme.
 • Work in an airline with a dynamic and friendly international environment.
 • Have learning and career development opportunities.
 • Enjoy traveling by dozens of free-of-charge air tickets.

Application form

Full Name *
Email Address *
Phone Number *
Your Resume *
To attach your Resume, click here to upload from your Computer.
Security code *

Submit