Giám đốc vùng nhóm Thị trường Quốc tế - General Manager of International Market

Salary: Negotiable

Location: Bamboo Airways Tower - 265 Cầu Giấy, Hà Nội

Department: E-Commerce Division

Deadline: 15/05 — 15/06/2023

Job Description

I. Mục đích vị trí công việc

 • vấn cho Ban Lãnh đạo về các nghiệp vụ chuyên môn, chính sách, quy trình, sản phẩm, quy hoạch, định hướng và mô hình bán phù hợp cho thị trường Quốc tế. Xây dựng kế hoạch và thực hiện triển khai công việc xuống các nhân sự phụ trách thị trường và GSA; thực hiện giám sát các mục công việc theo KPI và thời hạn để đảm bảo tiến độ và hiệu quả công việc;
 • Chịu trách nhiệm trước Ban Kinh doanh và Khối Thương mại về kết quả bán tại thị trường nước ngoài, tiến độ và chất lượng các công việc được giao;
 • Quản lý, khai thác hiệu quả các nguồn lực Công ty giao cho thị trường theo quy định;
 • Thay mặt Công ty, tìm kiếm và phát triển các mối quan hệ với các đơn vị nước ngoài trong các lĩnh vực nằm trong chức năng nhiệm vụ của Phòng KDQT, nhằm đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ Công ty giao;
 • Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của Công ty;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo cấp trên giao.

 

II. Mô tả công việc

 • Tư vấn và xây dựng cho lãnh đạo Ban và Khối về nghiệp vụ chuyên môn, chính sách, quy trình, sản phẩm, quy hoạch, định hướng và mô hình bán cho từng khu vực thị trường;
 • Xây dựng kế hoạch KPI/ kế hoạch hành động chi tiết và triển khai xuống thị trường, GSA theo từng cấp nhân sự, khu vực, thị trường dựa trên cấp bậc của nhân sự, vùng miền và thị trường;
 • Giám sát các mục công việc của thị trường/nhân sự theo các hạng mục, KPI và tiến độ nhằm kịp thời điều chỉnh, thúc đẩy phù hợp;
 • Thực hiện tìm kiếm, mở rộng mạng lưới, đàm phán với các đối tác kinh doanh tiềm năng tại thị trường nước ngoài để tìm kiếm các cơ hội thúc đẩy doanh thu và hợp tác quốc tế;
 • Quản lý, khai thác hiệu quả nguồn lực được giao theo quy đinh, quy chuẩn của công ty;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo cấp trên giao.

 

III. Yêu cầu

 • Nam/Nữ, tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kinh tế, Hàng không,  Quản trị kinh doanh, Du lịch, Kỹ thuật;
 • TOEIC từ 650 điểm trở lên hoặc tương đương;
 • Ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm GM hoặc sales manager cho các airlines tại thị trường quốc tế;
 • Có kinh nghiệm trong lĩnh vực hàng không;
 • Ưa nhìn;
 • Có kỹ năng quản lý,  Lãnh đạo, Thuyết trình, Xây dựng KPI đi kèm giải pháp thực hiện;
 • Trung thực, trách nhiệm, chịu được áp lực và cường độ làm việc ca.

 

IV. Chế độ đãi ngộ

 • Hưởng mức lương cạnh tranh với chế độ bảo hiểm đầy đủ;
 • Làm việc trong môi trường năng động, Quốc tế;
 • Nhiều cơ hội đào tạo và phát triển nghề nghiệp;
 • Hưởng vé bay miễn phí và ưu đãi cho cả gia đình.

 

(ENGLISH BELOW)

I. Role & responsibilities

 • Consult with Executive Board of Business Division on market development expertise, aviation policy, product, business planning and orientation fitting the international market. Establish yearly action plan and assign work tasks to sales staff-in-charge and GSA; surrpervise work implementation in accordance with KPI, ensure work progress and efficiency;
 • Take responsibility before Executive Boards of Department for business outcomes, work progress and efficiency of international market;
 • Manage and exploit effectively the resources assigned to the International Sales department by the Company in accordance with regulations;
 • On behalf of the Company, develop comprehensive relations with business partners in the international market, ensure the high performance of the tasks assigned by the Company;
 • Implement business reports in accordance with the Company‘s regulations;
 • Perform other tasks assigned by Executive Boards.

 

II. Job descriptions

 • Consult and establish market development expertise, plan and orient business model of distintive market segment;
 • Establish sales KPI, detailed action plan and distribute to sales network and GSA;
 • Supervise work points of the market/ staff-in-charge, KPI, and work progress so as to timely adjuct and stimulate the progress;
 • Search, expand business networks, negotiate with potential business partners in international markets to find opportunities to boost revenue and cooperation;
 • Manage and utilize the resources assigned by the Company;
 • Perform other tasks assigned by Exectutive Boards.

 

III. Requirements

 • Male/Female, having Bachelor degree and above, major of Economics, Aviation, Business Administration, Tourism, Technical;
 • TOEIC score over 650 or equivalent;
 • At least 3 years working experience as GM or sales manager of international market of any airlines;
 • Aviation experience is an advantage;
 • Good looking
 • Having skills of Management , Leadership, Presentation,  Creating KPI with implementation solutions;
 • Honesty, responsibility, can cope with high pressure and work intensity.

 

IV. Employmen benefits

 • Competitive salary with a full insurance scheme;
 • Working in a dynamic and friendly international environment;
 • Opportunities to learn and develop;
 • Enjoy traveling by dozens of free-of-charge air tickets for yourself and your family.

Application form

Full Name *
Email Address *
Phone Number *
Mức lương kỳ vọng (Expected salary)  *
Your Resume *
To attach your Resume, click here to upload from your Computer.
Security code *

Submit