Chuyên viên Quản lý dự án - Project Management Officer

Salary: Negotiable

Location: Bamboo Airways Tower - 265 Cầu Giấy, Hà Nội

Department: PSS Migration

Deadline: 01/01 — 31/01/2023

Job Description

I. Vai trò và trách nhiệm

 • Tổ chức, phối hợp với các bên liên quan (cấp trên, các thành viên, các bộ phận nội bộ và các đối tác) trong việc xây dựng, kiểm soát phạm vi, yêu cầu chi tiết và mục đích, kế hoạch triển khai và phân công công việc của dự án cho các thành viên dự án;
 • Theo dõi, điều phối các nhóm/thành viên Ban dự án, phối hợp các bên liên quan, (các) đối tác cung cấp giải pháp đánh giá, báo cáo mức độ thực hiện và hoàn thành tiến độ của các đối tác; đảm bảo các bên đề xuất được biện pháp xử lý và điều chỉnh kịp thời khi có sự chậm trễ, phát sinh theo quy trình nhằm đảm bảo dự án hoàn thành đúng tiến độ, đạt chất lượng đề ra;
 • Đánh giá và quản lý rủi ro và có biện pháp xử lý kịp thời các thay đổi, vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện dự án;
 • Báo cáo định kỳ, đột xuất cho cấp trên, cung cấp thông tin phù hợp cho các bên liên quan về tiến độ, hiệu quả công việc của các thành viên dự án và các vấn đề gặp phải trong quá trình triển khai dự án. Quản lý toàn bộ các tài liệu liên quan đến dự án;
 • Tổ chức nghiệm thu, chuyển giao dự án theo đúng kế hoạch.

II. Mô tả công việc

 • Phối hợp các bên liên quan để xây dựng, ký xác nhận (lần đầu và những lần điều chỉnh – nếu có) đối với bộ tài liệu dự án bao gồm nhưng không giới hạn:
  + Quản lý phạm vi;
  + Quản lý tiến độ;
  + Quản lý chi phí.
 • Phối hợp các bên liên quan để xây dựng kế hoạch quản lý dự án phục vụ triển khai, quản lý, giám sát quá trình thực hiện của các bên liên quan đối với hệ thống dịch vụ lõi bao gồm nhưng không giới hạn:
  + Kế hoạch quản lý phạm vi;
  + Kế hoạch quản lý yêu cầu;
  + Kế hoạch quản lý tiến độ;
  + Kế hoạch quản lý chi phí;
  + Kế hoạch quản lý chất lượng;
  + Kế hoạch quản lý tài nguyên/nguồn lực;
 • Giám sát các bộ phận liên quan trong thực hiện các dự án/điều chỉnh các hệ thống bị ảnh hưởng có liên quan thuộc trách nhiệm của BAV theo tiến độ của dự án chính; giám sát tối thiểu những kế hoạch sau của dự án dịch vụ lõi:
  + Kế hoạch quản lý truyền thông
  + Kế hoạch quản lý rủi ro
  + Kế hoạch tham gia của các bên liên quan.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên.

III. Yêu cầu năng lực

 • Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành liên quan đến Kinh tế, Công nghệ thông tin, Quản trị, Du lịch/Hàng không...;
 • Có khả năng điều phối team, khả năng tổ chức, quản lý;
 • Kỹ năng giao tiếp tiếng Anh tốt, tương đương TOEIC >=600;
 • Có tối thiểu 02 - 03 năm kinh nghiệm làm việc với dự án;
 • Có các chứng chỉ quản lý dự án như PMP hoặc tương đương, hiểu biết về các phương pháp quản lý dự án hiện đại như PMI, Agile là một lợi thế.

IV. Chế độ đãi ngộ

 • Hưởng mức lương cạnh tranh với chế độ bảo hiểm đầy đủ;
 • Làm việc trong môi trường năng động, Quốc tế;
 • Nhiều cơ hội đào tạo và phát triển nghề nghiệp;
 • Hưởng 40 vé bay miễn phí và ưu đãi cho cả gia đình. Tặng đêm nghỉ dưỡng tại FLC Hotels & Resorts.

 

English below

 

I. Roles and responsibilities

 • Organize and coordinate with stakeholders (superior, members, internal departments and partners) in developing, controlling scope, detailed requirements and objectives, implementation plan and assignment project work for project members;
 • Monitor and coordinate project teams/members, coordinate stakeholders, partner(s) to provide assessment solutions, report on the implementation and completion progress of the partners; ensure that the problems that arise are handled and adjusted in a timely manner when there is a delay in development, develop according to the expected process to ensure that the project is completed on schedule and with the set quality;
 • Coordinate with project members to assess and manage risks and take timely measures to handle changes and problems arising in the process of project handling;
 • Report periodically and irregularly to superiors, providing appropriate information to stakeholders on the progress and performance of project members and problems encountered during project implementation; Manage all documents related to the project;
 • Organize the acceptance and transfer of the project according to the plan.

II. Job Description

 • Coordinate with stakeholders to develop, sign (first time and adjust - if any) for project documents including but not limited to:
  + Scope management;
  + Progress management;
  + Cost management.
 • Coordinate with stakeholders to develop a project management plan to serve the implementation, management and monitoring of the implementation process of stakeholders for the core service system including but not limited to:
  + Scope management plan;
  + Requirements management plan;
  + Schedule management plan;
  + Cost management plan;
  + Quality management plan;
  + Resource management plan;
 • Supervise relevant departments in the implementation of projects/adjusting relevant affected systems is the responsibility of BAV according to the progress of the main project and monitoring at least the following plans of the main service project:
  + Communication management plan
  + Risk management plan
  + Stakeholder engagement plan.
 • Perform other tasks as assigned by superiors.

III. Requirements

 • University graduate majoring in Economics, Information Technology, Administration, Tourism/Aviation...;
 • Able to coordinate the team, to organize and to manage;
 • Good English communication skills, equivalent to TOEIC >=600;
 • Have at least 02 - 03 years of experience working with projects;
 • Have project management certifications such as PMP or equivalent; understand of modern project management methods such as PMI, Agile is an advantage;

IV. Employment Benefits

 • Enjoy a competitive salary with a full insurance scheme;
 • Work in an airline with a dynamic and friendly international environment;
 • Learning and career development opportunities;
 • Enjoy traveling by dozens of free-of-charge air tickets and holidays in FLC Hotels & Resorts for yourself and your family.

 

Application form

Full Name *
Email Address *
Phone Number *
Địa chỉ hiện tại (Current Address)  *
Salary expectation  *
Your Resume *
To attach your Resume, click here to upload from your Computer.
Security code *

Submit