Chuyên viên Đảm bảo An toàn và Chất lượng về Khai thác bay - SQA Flight Operations Specialist

Salary: 12,000,00022,000,000 VNĐ

Location: Bamboo Airways Tower - 265 Cầu Giấy, Hà Nội

Department: Safety, Security & Quality Assurance Division

Deadline: 19/11 — 19/12/2021

Job Description

I. JOB PURPOSE (MỤC ĐÍCH CÔNG VIỆC)

Chịu trách nghiệm hỗ trợ Quản lý Đảm bảm An toàn và Chất lượng về Khai thác bay xử lý tải liệu, kiểm tra chất lượng liên quan đến vận hành bay (Responsible for assisting the SQA Flight Operations Manager on document controlling, running quality system related to flight operations).

II. RESPONSIBILITIES AND DUTIES (VAI TRÒ VÀ TRÁCH NGHIỆM)

 • Hỗ trợ Quản lý SQA về Khai thác bay đảm bảo chất liệu hệ thống tài liệu liên quan đến khai thác bay (Assisting SQA Flight Operations Manager to maintain the document system related to flight).
 • Hỗ trợ Quản lý FSQA để phát triển, vận hành và cập nhật thường xuyên về tiêu chuẩn chất lượng cho Tổ Vận hàng Bay (Assisting FSQA manager to develop, maintain and regularly update quality standards for Flight Operation).
 • Tham gia vào đội Đội FDA (Participate in FDA Team).
 • Thực hiện điều tra liên quan đến hoạt động bay, xác định mối nguy và đánh giá rủi ro (Implementing investigation related to flight operations, hazard identification and risk assessment.)
 • Kiểm toán, đánh giá việc tuân thủ các tiêu chuẩn, chính sách an toàn - chất lượng đối với dịch vụ của nhà cung cấp hoạt động bay của BAV (Auditing, evaluating the compliance with standards, safety – quality policy for services of supplier in flight operation of BAV).
 • Xử lý tài liệu đến hoặc đi (Processing document which come in or out).
 • Phối hợp, trao đổi với Cục HKVN, các cơ quan chức năng và tổ chức hàng không quốc tế về các vấn đề An toàn, thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Điều hành bay SQA giao (Coordinating and communicates with CAAV, other authorities and international aviation organization on Safety issues, performing other duties assigned by SQA Flight Operations Manager).

III. YÊU CẦU (REQUIREMENT)

 • Trình độ Đại học (Bachelor Degree).
 • Trình độ tiếng Anh khá (TOEIC 600 hoặc tương đương) (English intermediate level (TOEIC 600 or equivalent)).
 • Giao tiếp tốt, soạn thảo, xử lý văn bản và thanh thạo tác vụ văn phòng Microsoft Word, Excel, and PowerPoint (Good speaking, listening, reading, and writing skills, computer skills about Microsoft Word, Excel, and PowerPoint).
 • Ưu tiên ứng viên (Preferred criteria)
 • Bằng kỹ sư liên quan đến khoa học và kỹ thuật (Engineer Degree related to science and technology).
 • Có kiến thức cơ bản hoặc kinh nghiệm về hàng Hàng Không (Have basic knowledges or experiences about aviation industry).
 • Có khả năng chịu áp lực công việc và đúng thời hạn, khả năng làm việc độc lập và hoàn thành công việc được giao (Be able to work under pressure and meet deadlines, ability to work independently and to carry out assignments to completion.)

IV. Chế độ đãi ngộ (Employee Benefit)

 • Hưởng mực lương cạnh tranh với chế độ bảo hiểm đầy đủ (Enjoy a competitive salary with a full insurance scheme).
 • Làm việc trong môi trường năng động, quốc tế (Work in an airline with a dynamic and friendly international environment).
 • Nhiều cơ hội đào tạo và phát triển nghề nghiệp (Have learning and career development opportunities).
 • Hưởng vé bay miễn phí và ưu đãi cho cả gia đình (Enjoy traveling by dozens of free-of-charge air tickets and holidays in FLC Hotels & Resorts for yourself and your family).

Application form

Full Name *
Email Address *
Phone Number *
Your Resume *
To attach your Resume, click here to upload from your Computer.
Submit