Chuyên viên Đảm bảo An toàn chất lượng Kỹ thuật - Technical & Maintenance SQA Officer

Salary: Negotiable

Location: Bamboo Airways Tower - 265 Cầu Giấy, Hà Nội

Department: Safety, Security & Quality Assurance Division

Deadline: 01/05 — 31/05/2023

Job Description

I. Mô tả công việc

1. Thực hiện các công tác liên quan đến Khả phi tàu bay:

 • Kiểm tra tàu bay, hồ sơ bảo dưỡng để cấp Chứng chỉ rà soát bảo dưỡng
 • Gia hạn, quản lý chứng chỉ C of A: triển khai các công việc và phối hợp với Cục HKVN kiểm tra, gia hạn C of A, theo dõi các kế hoạch và tiến độ các đợt kiểm tra
 • Rà soát/cấp chứng chỉ cho Phi công ký transit check, CRS Roster/ in thẻ PIC
 • Rà soát, làm các hồ sơ nhân nhượng SQA và hồ sơ trình Cục HKVN
 • Phối hợp/hỗ trợ đánh giá bảo dưỡng ngoại trường

2. Thực hiện các công tác liên quan đến Hệ thống chất lượng:

 • Giám sát các bảo dưỡng định kỳ, kiểm tra tăng cường
 • Rà soát hồ sơ nhà cung ứng chất lượng 
 • Phối hợp/hỗ trợ đánh giá bảo dưỡng ngoại trường 
 • Làm việc với các đối tác trong nước và nước ngoài. 

3. Thực hiện các công tác liên quan đến Hệ thống an toàn:

 • Điều tra an toàn (ban đầu)
 • Phối hợp làm rõ các báo cáo an toàn liên quan đến kỹ thuật bảo dưỡng với các đơn vị liên quan.
 • Hỗ trợ rà soát cấu hình tàu bay, các nội dung bảo dưỡng của Hợp đồng thuê mua tàu bay 

4. Công việc hành chính Phòng TSQA, Ban SQA: Hoàn thiện các forms AOC, báo cáo tháng, báo cáo tuần của Ban/Phòng

5. Tham gia trực kỹ thuật trong và ngoài giờ

6. Các công việc khác theo phân công của quản lý

II. Yêu cầu về năng lực 

 • Có bằng đại học trở lên; Ưu tiên ứng viên học các ngành liên quan đến Hàng không. Ưu tiên các ứng viên có nền tảng hoặc chứng chỉ: Safety Management System Human Factors, các quy trình Autoland Category II/III, Performance Based Navigation (PBN) Reduced Vertical Separation Minimum (RVSM), Ramp Safety-prefer, Aviation Security, VAR 23 Part and EASA/FAA
 • Tiếng Anh tốt, TOEIC> 600 điểm hoặc tương đương;
 • Làm việc tốt với các tài liệu tiếng Anh; Các chứng chỉ kĩ thuật ưu tiên: A320F (type rating)/B787/E190, CAAV License , Qualified cat A or B1/B2
 • Thành thạo Microsoft Office;
 • Có kỹ năng tự nghiên cứu; kỹ năng giải quyết vấn đề và làm việc nhóm.
 • Ưu tiên các ứng viên Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo trì/bảo dưỡng máy bay hoặc hàng không.
 • Có khả năng làm việc OT và đi công tác

III. Chế độ đãi ngộ

 • Hưởng mức lương cạnh tranh với chế độ bảo hiểm đầy đủ;
 • Làm việc trong môi trường năng động, Quốc tế;
 • Nhiều cơ hội đào tạo và phát triển nghề nghiệp;
 • Hưởng vé bay miễn phí và ưu đãi cho cả gia đình. 

English Below

I. Job Description

1. Carrying out tasks related to Continued Airworthiness: 

 • Inspect aircraft and maintenance records to issue a Maintenance Review Certificate
 • Renewing and managing C of A certificates: implementing work and coordinating with CAAV to inspect and renew C of A, monitor plans and progress of inspections
 • Review/issue certificate for Pilot to sign transit check, CRS Roster/ print PIC card
 • Reviewing and making documents on the concession of SQA and submission to CAAV
 • Coordinating/supporting field maintenance reviews

2. Carrying out tasks related to Quality System: 

 • Monitoring of routine maintenance, enhanced inspection
 • Review quality supplier records
 • Coordinating/supporting field maintenance reviews
 • Working with domestic and foreign partners.

3. Carrying out tasks related to Safety Management System:

 • To conduct The Investigations function of SQA that provides an objective and independent investigation of safety occurrences and hazards to meet the requirements of BAV, VAR 19, and applicable external agencies
 • Coordinate to clarify safety reports related to maintenance techniques with relevant units.
 • Assist in reviewing aircraft configuration and maintenance contents of the aircraft charter-purchase contract
4. Administrative work of TSQA Department, SQA Department: Completing AOC forms, monthly and weekly reports of the Department/Department
5. Participate in technical service during and after hours.
6. Other tasks as assigned by the manager
 
II. Requirements
 • Have a university degree or higher; Preference will be given to candidates studying Aviation related majors.
 • Preference will be given to candidates with the following background or certificates: Safety Management System Human Factors, Autoland Category II/III procedures, Performance Based Navigation (PBN) Reduced Vertical Separation Minimum (RVSM), Ramp Safety-prefer, Aviation Security, VAR 23 Part, and EASA/FAA
 • Using English fluently, TOEIC > 600 points or equivalent;
 • Works well with English documents; Preferred technical certificates: A320F (type rating)/B787/E190, CAAV License , Qualified cat A or B1/B2
 • Proficient in Microsoft Office;
 • Have self-study skills; problem-solving and teamwork skills.
 • Preference will be given to candidates with at least 3 years of experience in aircraft or aviation maintenance/maintenance.
 • Able to work OT and travel for business

III. Employment Benefits

 • Enjoy a competitive salary with a full insurance scheme;
 • Work in an airline with a dynamic and friendly international environment;
 • Learning and career development opportunities;
 • Enjoy traveling with dozens of free-of-charge air tickets for yourself and your family.

 

 

Application form

Full Name *
Email Address *
Phone Number *
Your Resume *
To attach your Resume, click here to upload from your Computer.
Security code *

Submit