Chuyên viên Bảo hiểm – Insurance Specialist

Salary: 15,000,00025,000,000 VNĐ

Location: Bamboo Airways Tower - 265 Cầu Giấy, Hà Nội

Department: Legal & Insurance, Planning & Investment Division

Deadline: 25/11 — 25/12/2021

Job Description

I. Vai trò và trách nghiệm (Roles and responsiblities)

 • Thực hiện các công việc phát sinh liên quan đến công tác bảo hiểm nhằm hỗ trợ nghiệp vụ và xử lý hồ sơ yêu cầu bồi thường bảo hiểm (Perform arising jobs related to insurance work in order to provide professional support and process insurance claims).

II. Mô tả công việc (Job Description)

 • Phối hợp với trưởng nhóm/lãnh đạo Phòng thực hiện chương trình thu xếp bảo hiểm hàng không/phi hàng không hàng năm (Coordinate with the team leader/leader of the Department to implement the annual aviation/non-aviation insurance arrangement program).
 • Theo dõi, thực hiện các công việc phát sinh sau khi hợp đồng bảo hiểm đã ký kết (Monitor and perform arising tasks after the insurance contract has been signed).
 • Phối hợp với trưởng nhóm/lãnh đạo Phòng thực hiện góp ý điều khoản bảo hiểm tại các hợp đồng phát sinh tại công ty (Coordinating with the team leader/leader of the Department to make comments on insurance terms in the contracts arising at the company).
 • Phối hợp với trưởng nhóm/lãnh đạo Phòng tham gia các tổ dự án liên quan đến bảo hiểm (nếu có) (Coordinate with team leader/leader of the Department to participate in insurance-related project teams (if any)).
 • Hướng dẫn và thu thập hồ sơ yêu cầu bồi thường bảo hiểm hàng không/phi hàng không (Guide and collect aviation/non-aviation insurance claims).
 • Tham gia tổ Ứng phó khẩn nguy, SAT Team theo công việc được phân công (Join the Emergency Response Team, SAT Team according to the assigned work).
 • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của lãnh đạo (Perform other tasks as assigned by leaders).

III. Yêu cầu (Requirements)

 • Tốt nghiệp đại học hoặc trên chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Quản trị kinh doanh ưu tiên đối tượng tốt nghiệp chuyên ngành Bảo hiểm (Bachelor’s dregee or higher majoring in Economics, Finance, Business Administration, prefer Insurance major)
 • Kiến thức về bảo hiểm cơ bản (Basic insurance knowledge).
 • Tiếng Anh IELTS 5.5 hoặc tương đương (English IELTS 5.5 or equivalent).
 • Ngoài ra phải có khả năng đọc, hiểu và đàm phán bằng tiếng Anh các Hợp đồng của Công ty bao gồm Hợp đồng thương mại, Hợp đồng thuê mua, tàu bay, Hợp đồng kỹ thuật bảo dưỡng… (Must be able to read, understand and negotiate in English the Company‘s contracts including commercial contracts, lease purchase contracts, aircraft, technical maintenance contracts...).
 • Sử dụng tốt các ứng dụng Microsoft Office: word, excel, powerpoint (Proficient in Microsoft Office applications: word, excel, powerpoint)
 • Kỹ năng đàm phán, tư vấn và thuyết trình tốt (Good negotiation, consulting and presentation skills)
 • Sáng tạo, linh hoạt, chủ động trong công việc, trung thực (Creative, flexible, proactive in work, honest);
 • Chịu được áp lực công việc (Withstand work pressure).
 • Ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong doanh nghiệp tài chính, bảo hiểm, có công việc liên quan đến thu xếp chương trình bảo hiểm hoặc tốt nghiệp chuyên ngành bảo hiểm thương mại (chấp nhận sinh viên mới ra trường) (At least 1 year of experience in a financial and insurance business, with work related to insurance program arrangement or graduating from a commercial insurance major (fresh graduates are accepted))

IV. Chế độ đãi ngộ (Employment Benefits)

 • Hưởng mực lương cạnh tranh với chế độ bảo hiểm đầy đủ (Enjoy a competitive salary with a full insurance scheme).
 • Làm việc trong môi trường năng động, quốc tế (Work in an airline with a dynamic and friendly international environment).
 • Nhiều cơ hội đào tạo và phát triển nghề nghiệp (Have learning and career development opportunities).
 • Hưởng vé bay miễn phí và ưu đãi cho cả gia đình (Enjoy traveling by dozens of free-of-charge air tickets and holidays in FLC Hotels & Resorts for yourself and your family).

Application form

Full Name *
Email Address *
Phone Number *
Your Resume *
To attach your Resume, click here to upload from your Computer.
Submit