Chuyên gia Pháp chế - Legal Expert

Salary: Negotiable

Location: Bamboo Airways Tower - 265 Cầu Giấy, Hà Nội

Department: Legal & Insurance, Planning & Investment Division

Deadline: 24/05 — 15/06/2023

Job Description

I. Vai trò và trách nhiệm

 • Hỗ trợ Ban Giám đốc tổ chức hoạt động và giải quyết các công việc liên quan tới Pháp chế;
 • Chịu trách nhiệm trước Quản lý trực tiếp và Quản lý gián tiếp đối với các công việc của Phòng Pháp chế;
 • Hướng dẫn các Chuyên viên cấp dưới trong quá trình giải quyết công việc của Phòng Pháp chế.

II. Mô tả công việc

 • Phối hợp với Trưởng phòng và/hoặc trực tiếp đàm phán về pháp lý đối với các Hợp đồng, văn bản thoả thuận…của Công ty như hợp đồng thuê, mua tàu bay, động cơ, hợp đồng bảo dưỡng, hợp đồng thương mại….;
 • Tham gia đàm phán và soạn thảo các hợp đồng hợp tác/chuyển nhượng dự án/chuyển nhượng cổ phần; Tham mưu, phân tích rủi ro pháp lý và đưa ra giải pháp để hạn chế rủi ro đối với các quyết sách liên quan đến hoạt động đầu tư kinh doanh của Công ty.
 • Cảnh báo khi có sự thay đổi các chính sách, quy định mới của pháp luật và thực hiện các nghiệp vụ pháp lý doanh nghiệp.
 • Tư vấn pháp lý nội bộ cho các Phòng/Ban. Đồng thời chủ động nắm bắt các mục tiêu, định hướng của Công ty để tham mưu cho Ban lãnh đạo các vấn đề pháp lý liên quan, đảm bảo các hoạt động của Công ty không trái với quy định của pháp luật.
 • Nghiên cứu, tổng hợp, đánh giá tác động của các quy định, chính sách pháp luật mới làm ảnh hưởng đến quá trình hoạt động kinh doanh của Công ty.
 • Tham gia tư vấn pháp lý cho các đơn vị nội bộ của Công ty theo phân công của Quản lý trực tiếp hoặc Quản lý gián tiếp như tư vấn chấm dứt hợp đồng và tư vấn các vấn đề pháp lý khác phát sinh trong quá trình hoạt động;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Lãnh đạo.

III. Yêu cầu năng lực

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Luật;
 • Có tối thiểu 04 năm làm việc trong pháp chế doanh nghiệp, công ty luật trong và ngoài nước, trong đó có 02 năm làm vị trí quản lý;
 • Ưu tiên ứng viên có Chứng chỉ hành nghề Luật sư;
 • Sử dụng tiếng Anh hiệu quả trong công việc (IELTS 5.5 hoặc tương đương); Có khả năng đọc, hiểu và đàm phán bằng tiếng Anh các Hợp đồng của Công ty, bao gồm Hợp đồng thương mại, Hợp đồng thuê, mua tàu bay, Hợp đồng kỹ thuật bảo dưỡng…;
 • Sử dụng thành thạo công cụ tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint);
 • Có kỹ năng đàm phán Hợp đồng và tư vấn pháp lý;
 • Có kỹ năng quản lý.  

IV. Chế độ đãi ngộ

 • Hưởng mức lương cạnh tranh với chế độ bảo hiểm đầy đủ;
 • Làm việc trong môi trường năng động, Quốc tế;
 • Nhiều cơ hội đào tạo trong và ngoài nước và phát triển nghề nghiệp;
 • Hưởng vé bay miễn phí và ưu đãi cho cả gia đình.

 

English below

I. Roles and responsibilities

 • Support the BOD in organizing activities and handling the work related to Legal;
 • Responsible to the direct Manager and indirect Manager for the work of the Legal Department;
 • Directly manage, assign and guide employees to complete assigned tasks. 

II. Job Description

 • Coordinate with the Manager and/or directly negotiate the legal aspects of the Company‘s contracts and agreements, such as lease - purchase of aircraft, engines, maintenance contracts, commercial contracts...;
 • Participating in the negotiation and composing of cooperation contracts/project transfer/share transfer; Advise, analyze legal risks and offer solutions to limit risks for decisions related to investment and business activities of the Company.
 • Participate in legal advice for the Company‘s Project Teams such as the selection of the General Agent, The 5-star Project Team...;
 • Giving warning when there is a change in policies, new regulations of the law and perform business legal operations.
 • Internal legal advice for Departments/Departments. At the same time, actively grasp the Company‘s goals and directions to advise the BODs on relevant legal issues, ensuring that the Company‘s activities are not contrary to the provisions of the law.
 • Research, synthesize and evaluate the impact of new regulations, policies and laws affecting the Company‘s business operations.
 • Participate in legal advice for internal units of the Company as assigned by direct or indirect Managers such as consulting on contract termination and other legal issues arising in the course of operation;
 • Perform other tasks as assigned by BODs.

III. Requirements

 • University graduate or above, majoring in Law;
 • Have at least 04 years of experience in corporate law, domestic and foreign law firms, including 02 years as a manager;
 • Preference will be given to candidates with a Law Practice Certificate;
 • Able to use English effectively at work (IELTS 5.5 or equivalent); Able to read, understand and negotiate in English the Company‘s Contracts, including Commercial Contracts, Aircraft Lease - Purchase Contracts, Technical Maintenance Contracts...;
 • Proficient in using MS tools (Word, Excel, Powerpoint);
 • Have skills in contract negotiation and legal advice;
 • Have management skills.

IV. Employment Benefits

 • Enjoy a competitive salary with a full insurance scheme;
 • Work in an airline with a dynamic and friendly international environment;
 • Have learning and career development opportunities;
 • Enjoy traveling by dozens of free-of-charge air tickets yourself and your family.

Application form

Full Name *
Email Address *
Phone Number *
Mức lương kỳ vọng (Expected salary)  *
Your Resume *
To attach your Resume, click here to upload from your Computer.
Security code *

Submit